Natalia Pietrewicz
listopad 24, 2023

Czym jest ulga dla młodych?

Młodzi ludzie, zaczynający swoją przygodę na rynku pracy, mogą skorzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Ulga polega na zwolnieniu z podatku PIT, przy spełnieniu określonych warunków.Dowiesz się, kto i kiedy może skorzystać z ulgi, a także na czym dokładnie ona polega.
 1. Czym właściwie jest ulga dla młodych?
 2. Kiedy można skorzystać z ulgi dla młodych?
 3. Kto może skorzystać z ulgi dla młodych?
 4. Jakie przychody są zwolnione z podatku do 26 roku życia?
 5. Do jakiej kwoty ulga dla młodych?
 6. Wniosek o rezygnacji ze zwolnienia
 7. Jak rozliczyć PIT-37 osoby do 26 roku życia?

Młodzi ludzie, zaczynający swoją przygodę na rynku pracy, mogą skorzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Ulga polega na zwolnieniu z podatku PIT, przy spełnieniu określonych warunków.

Czym właściwie jest ulga dla młodych?

Każdy pracownik zobowiązany jest do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Więc jeśli nasze dochody w roku podatkowym wynosiły mniej niż 120 000 zł, to obowiązuje nas 12% podatku od uzyskanych dochodów.

Przykład

W poprzednim roku podatkowym dochód wyniósł 80 000 zł.

Trzeba będzie więc zapłacić od tej kwoty 6000 zł podatku dochodowego.

Dlatego rząd, chcąc ułatwić wejście na rynek pracy młodym pracownikom, postanowił zwolnić ich z obowiązku płacenia tego podatku- nie musicie go opłacać.

Stosując ulgę dla młodych zyskujesz! 

Oznacza to, że dostaniesz więcej pieniędzy na rękę.

Zwolnienie ze składek

Osoby do 26 roku życia mogą skorzystać również ze zwolnienia ze składek ZUS. Jednak przysługuje ona mniejszej ilości osób. Zwolnione ze składek ZUS są osoby:

 • pracujące na umowę zlecenia,
 • pracujące na umowę o dzieło,
 • posiadające status ucznia lub studenta.

Zyskujesz jeszcze więcej!

Jeśli  jesteś osobą poniżej 26 roku życia, która uczy się lub studiuje i jednocześnie pracuje na umowę zlecenia lub o dzieło, oznacza to, że kwota brutto w twoim przypadku równa się kwota netto!

Kiedy można skorzystać z ulgi dla młodych?

Podatnik może skorzystać z ulgi, jeśli:

 • ma mniej niż 26 lat,
 • jego przychody pochodzą z umów objętych ulgą,
 • wysokość przychodów uzyskanych w roku podatkowym, nie przekracza 85 528 zł.

Kto może skorzystać z ulgi dla młodych?

Możliwość skorzystania z ulgi kończy się z dniem 26 urodzin.

Przy stosowaniu zwolnienia istotny jest dzień wypłaty przez pracodawcę wynagrodzenia dla pracownika, a nie sam moment jego naliczania lub ustanowiony w umowie o pracę dzień wypłaty wynagrodzenia, w danym miesiącu.

Przykład

Jan ma urodziny 20 marca, pracuje na umowie o pracę, ciesząc się ulgą dla młodych, jednak w tym roku kończy on 26 lat.

Oznacza to, że ulga obowiązuje go do dnia 20 marca włącznie, po tym dniu naliczane będą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wypłaty wynagrodzenia w firmie, w której pracuje Jan  dokonywane są pierwszego dnia każdego miesiąca. Jan ma urodziny 20 marca, wtedy ulga przestaje obowiązywać.

Kolejne wynagrodzenie w firmie wypłacane jest 1 dnia miesiąca, w tym przypadku 1 kwietnia, a więc Jan 1 kwietnia dostanie wypłatę za dni 1-20 marca bez opodatkowania, natomiast wypłata za resztę miesiąca będzie opodatkowana.

Każde kolejne wynagrodzenie otrzymane przez Jana zostanie opodatkowane, ponieważ skończył on 26 lat i stracił prawo do korzystania z ulgi.

Jakie przychody są zwolnione z podatku do 26 roku życia?

 • ze stosunku służbowego (dotyczy zatrudnienia w urzędach państwowych),
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej (wykonywana jest w domu, w dowolnych godzinach pracy, o których decyduje sam wykonawca),
 • spółdzielczego stosunku pracy (na mocy spółdzielczej umowy o pracę członek spółdzielni zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz spółdzielni, a spółdzielnia zobowiązana jest do zatrudniania członka i wypłacania mu za wykonaną pracę wynagrodzenia),
 • z umów zlecenia,
 • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,
 • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego,
 • z zasiłku macierzyńskiego.

Ulga natomiast nie obejmuje przychodów z:

 • umów o dzieło,
 • kontraktów menedżerskich – menedżer płaci podatek, nawet jeśli nie ukończył 26 lat,
 • pomocy przy zbiorach – przychody z takiej umowy zaliczane są do innych źródeł przychodów, a tym samym podatek trzeba odprowadzić,
 • praw majątkowych, w tym praw autorskich – nie dotyczy pracowników i zleceniobiorców,
 • działalności gospodarczej i wolnych zawodów- w tym przypadku trzeba płacić podatek,
 • z zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Należności, które nie są objęte ulgą dla młodych, nie wpływają na wysokość kwoty przychodów podlegających zwolnieniu w ramach tej ulgi.

Do jakiej kwoty ulga dla młodych?

Zwolnienie obowiązuje do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Po przekroczeniu limitu zwolnienia przychody podlegają opodatkowaniu według ogólnych zasad obowiązujących w systemie podatkowym.

Przekroczenie limitu, a kwota wolna od podatku

Limit ulgi wynosi 85 528 zł, jednak osoby podlegające uldze mogą skorzystać również z kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 000 zł.

Oznacza to, że obowiązek zapłaty podatku wystąpi dopiero po przekroczeniu limitu ulgi dla młodych oraz kwoty wolnej od podatku.

Od nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia przysługuje odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe potrąconych przez płatnika ze środków podatnika.

Przykład

Jan ma 23 lata, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z tytułu której jego roczny przychód wynosi 80 000 zł.

Przychody z tytułu stosunku pracy są objęte ulgą, Jan nie przekracza limitu dochodowego, a więc spełnia wszystkie wymagania potrzebne do objęcia ulgą.

Jan prowadzi jednak działalność gospodarczą.

Jaki wpływ ma prowadzenie działalności gospodarczej na ulgę dla młodych?

Przychody z tytułu działalności gospodarczej nie są objęte ulgą, oznacza to, że Jana obowiązuje jedna z trzech form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Nie ma to jednak wpływu na kwotę objętą ulgą dla młodych, która należy mu się z tytułu umowy o pracę.

Zatem Jan zapłaci podatek dochodowy, tylko z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

Kilka umów, a ulga dla młodych

Limit zwolnienia jest łączny, oznacza to, że obejmuje wszystkie umowy, objęte ulgą dla młodych, łączna kwota uzyskana z tych umów nie może przekraczać określonego limitu 85 528 zł.

Przekroczenie limitu skutkuje opodatkowaniem, kwoty o którą limit został przekroczony.

Przykład

Jan wykonuje pracę na podstawie umów zlecenia dla dwóch różnych zleceniodawców.

Oznacza to, że jego łączny przychód z obu umów nie może przekroczyć w roku podatkowym limitu 85 528 zł.

Ważne: należy kontrolować swoje roczne przychody samodzielnie i w odpowiednim momencie poinformować pracodawcę o rezygnacji ze stosowania ulgi, aby ten mógł zacząć naliczać zaliczki na podatek PIT.

Wniosek o rezygnacji ze zwolnienia

Możliwe jest złożenie wniosku o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku. Wniosek taki składa się do pracodawcy, pobiera on zaliczki bez stosowania tego zwolnienia, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Jeżeli podatnik złoży wniosek o niestosowanie zwolnienia – płatnik pobiera zaliczki na zasadach ogólnych. Podatnik może jednak w takiej sytuacji skorzystać ze zwolnienia w rozliczeniu rocznym.

Jak rozliczyć PIT-37 osoby do 26 roku życia?

Osoby, które uzyskały przychody objęte ulgą dla młodych nieprzekraczające limitu, nie mają obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT.

Jeśli przychody przekroczyły limit, podatnik zobowiązany jest uwzględnić przekroczoną kwotę i ją rozliczyć.

Do złożenia deklaracji PIT zobowiązane są osoby, których przychody pochodzą, z umów nieobjętych ulgą dla młodych.

Ulga dla młodych, a odliczenie kosztów uzyskania przychodów

W przypadku zastosowania zwolnienia, koszty uzyskania przychodów z tytułu:

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • umów zlecenia.

W przypadku zastosowania ulgi dla młodych koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.

Przykład

Jan pracował na umowie o pracę, z tytułu której uzyskał przychód w wysokości 86.300 zł, z czego 85.528 zł było objęte ulgą dla młodych.

W zeznaniu będzie mógł odliczyć jedynie 772 zł, czyli tyle, ile stanowi kwota podlegających opodatkowaniu przychodów z umowy o pracę (86.300 zł – 85.528 zł).

PIT-11

Przychody, które w trakcie roku korzystały ze zwolnienia od podatku, płatnik wykazuje w informacji PIT-11.

W informacji PIT-11 (29) wiersze 2, 7, 11 i 13 w części E wypełnia płatnik, który w trakcie roku pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek:

 • w związku ze złożeniem przez podatnika oświadczenia o rezygnacji ze stosowania w trakcie roku zwolnienia od podatku,
 • z powodu przekroczenia limitu przychodu zwolnionego od podatku.

Wspólne rozliczenie PIT małżonków

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) – limit w wysokości 85 528 zł przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj poniższy filmik!

Podobne

Jak ogarnąć finanse na studiach? Przewodnik krok po kroku!

Jak skutecznie walczyć o podwyżkę?

Zobacz, ile wyniesie płaca minimalna w 2024!

Czym są podatki?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Benefity szyte na miarę - jak wybrać najlepsze?